کلیدواژه‌ها = نشانه
چگونگی بازنمایی نمادهای عاشورایی در سریال مختارنامه

دوره 3، 9-10، شهریور 1400، صفحه 112-132

حسین سنگ برگان؛ عادل صادقی