درباره نشریه

فصلنامه مطالعات دینی رسانه به منظور گفتمان‌سازی و نظریه‌پردازی در حوزه های مرتبط با دین و رسانه منتشر می‌گردد. محورها و و اولویت‌های نشریه به قرار زیر است:

- بررسی ماهیت و اولویت‌های رسانه دینی

- مطالعات تطبیقی و میان رشته ای در حوزه دین و رسانه

- نظریات انتقادی مبتنی بر نگاه دینی به رسانه

- آسیب‌شناسی رسانه های مدرن از منظر دینی

- تاملات و مطالعات مواجهه دین با رسانه های جدید

- تحلیل و بررسی نظریه ها درباره رسانه دینی

- کارکرد رسانه در تبلیغ و اشاعه آموزه های دینی

- مخاطب شناسی مبتنی بر اقتضائات رسانه دینی

- دین و ارتباطات میان فرهنگی و جهانی

- دین و رسانه های تعاملی

- فلسفه هنر و سینمای دینی

- بررسی ساختارهای روایت در فیلمنامه دینی