اخبار و اعلانات

فراخوان فصلنامه مطالعات دینی رسانه

فصلنامه مطالعات دینی رسانه به منظور گفتمان‌سازی در حوزه های مرتبط با دین و رسانه منتشر می‌شود. بدین منظور این نشریه، از مقالات علمی پژوهشی کلیه صاحبنظران و پژوهشگران استقبال می‌نماید. محورها و الویت‌های نشریه به قرار زیر است:  بررسی ماهیت و اولویت‌های رسانه دینی  مطالعات تطبیقی و میان رشته ای در حوزه دین و رسانه  نظریات انتقادی مبتنی بر نگاه دینی به رسانه  آسیب‌شناسی رسانه های مدرن از منظر دینی  تاملات و مطالعات مواجهه دین با رسانه های جدید  تحلیل و بررسی نظریه ها درباره رسانه دینی  کارکرد رسانه در تبلیغ و اشاعه آموزه های دینی  مخاطب ...

مطالعه بیشتر