داوران

داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات، به سردبیر و اعضای هیئت تحریریه نشریه یاری رسانده و به بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقالات نویسندگان کمک می کنند. از این پس ارسال و داوری تمامی مقالات ارسالی به فصلنامه مطالعات دینی رسانه تنها از طریق سایت نشریه امکان‌پذیر خواهد بود. داوران موظف هستند تمام اصول اخلاق پژوهشی و مسئولیتهای مرتبط در زمینه چاپ را دانسته و به آنها متعهد باشند. منشور و موزاین اخلاق پژوهش مصوب معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بایستی راهنمای نویسندگان و دست اندرکاران داوری و انتشار نشریه باشد. اگر در هریک از مراحل ارسال، داوری، ویرایش، یا چاپ مقاله در مجله علمی-تخصصی مطالعات دینی رسانه یا پس از آن رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی محسوب شود مجله حق برخورد قانونی با آن را دارد.

 

لازم به ذکر است برای داوری مقالات ثبت نام در سامانه نشریه ضروری است. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، راهنمای داوران را مطالعه نمایید.