فراخوان فصلنامه مطالعات دینی رسانه

فصلنامه مطالعات دینی رسانه به منظور گفتمان‌سازی در حوزه های مرتبط با دین و رسانه منتشر می‌شود. بدین منظور این نشریه، از مقالات علمی پژوهشی کلیه صاحبنظران و پژوهشگران استقبال می‌نماید. محورها و الویت‌های نشریه به قرار زیر است:

 •  بررسی ماهیت و اولویت‌های رسانه دینی
 •  مطالعات تطبیقی و میان رشته ای در حوزه دین و رسانه
 •  نظریات انتقادی مبتنی بر نگاه دینی به رسانه
 •  آسیب‌شناسی رسانه های مدرن از منظر دینی
 •  تاملات و مطالعات مواجهه دین با رسانه های جدید
 •  تحلیل و بررسی نظریه ها درباره رسانه دینی
 •  کارکرد رسانه در تبلیغ و اشاعه آموزه های دینی
 •  مخاطب شناسی مبتنی بر اقتضائات رسانه دینی
 •  دین و ارتباطات میان فرهنگی و جهانی
 •  دین و رسانه های تعاملی
 • فلسفه هنر و سینمای دینی
 •  بررسی ساختارهای روایت در فیلمنامه دینی

 

 علاقمندان می‌توانند جهت ارسال مقالات و آثار خود، به آدرس اینترنتی  jrsm.qomirib.ac.ir مراجعه نمایید.