چگونگی بازنمایی نمادهای عاشورایی در سریال مختارنامه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده دین و رسانه، دانشگاه صداوسیما، قم، ایران

2 دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش به دنبال واکاوی معانی نماد‏های عاشورایی، با قابلیت نمایشی است، و ترسیم چگونگی بازنمایی نمادهای عاشورایی در فیلم و سریال‏های تلویزیونی، و راه‌های ارتقاء آنها است.
روششناسی پژوهش: بهره گیری از روش ( تحلیل محتوای کیفی) و تکنیک نشانه شناسی جان فیسک .
یافته‏ها: یافته ها نشان می دهدکه، نماد های استفاده شده در فیلم ها و سریال های تلویزیونی با موضوع عاشورا دارای مفاهیم عمیقی هستند که می توان از آنها در راستای تعمیق بخشی و تولید یک معنای دقیق در قالبی نمایشی استفاده کرد.
نتیجه‏گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می‌‌دهد که نمادهای عاشورایی دارای ظرفیت‏های بسیار بالایی برای استفاده درآثار نمایشی هستند، اما سازندگان آثار نمایشی به چگونگی بازنمایی این نمادها توجه کافی ندارند و در بیشتر موارد در بازنمایی آنها اشتباه کرده‌اند. این نحوه بازنمایی گاهی مفاهیم دیگری را در قالب نماد‏های عاشورایی به بیننده منتقل کرده است.
کلیدواژه‌ها: نماد، نشانه، سریال تلویزیونی، مختارنامه، عاشورا، بازنمایی

کلیدواژه‌ها