بررسی شاخص‌های موفقیت برنامه تلویزیونی گفت‏ وگو محور سمت خدا

نویسنده

کارشناسی‌ارشد تهیه‏ کنندگی تلویزیون، دانش ‏آموخته دانشکده صداوسیما قم

چکیده

مقالۀ حاضر دلایل موفقیت برنامۀ تلویزیونی گفت‏ وگو محور سمت خدا را از حیث مجری، کارشناس، کارگردانی و میزانسن بررسی و نقش هر یک را در موفقیت این برنامه‌ ارزیابی می‏ کند. برای این منظور از اسناد و منابع مختلف کتابخانه ‏ای و همچنین از دیدگاه‏ های کارشناسان و صاحب ‏نظران در حوزۀ رسانه و تلویزیون بهره گرفته شده است. همچنین برای کامل شدن فرایند تحقیق به صورت پیمایشی از مخاطبان این ژانر تلویزیونی نظرسنجی صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد رعایت مسائل مربوط به مجری، کارشناس، کارگردان و میزانسن به یک اندازه در موفقیت برنامه‌ تلویزیونی سمت خدا نقش دارند و همۀ موارد مذکور به نحو عام مجموعی، موجبات موفقیت این برنامۀ محور تلویزیونی را فراهم آورده است.

کلیدواژه‌ها


مارکس، آلن (1382). مهارت‌های حرفه‌ای برنامه سازی ورزشی برای رادیو و تلویزیون، بی ‏جا: بی‏ نا
بوردول، دیوید و کریستین تامسون (1393). هنر سینما. ترجمه فتاح محمدی، تهران: نشر مرکز
پاسدار، محمدرضا (1389)، تهیه‏ کنندگی برای تلویزیون با نگاه سیستمی. تهران: انشارات دانشکده صدا و سیما
ح‍کی‍م‌آرا، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ (1384). ارت‍ب‍اطات‌ م‍ت‍ق‍اع‍دگ‍ران‍ه‌ و ت‍ب‍ل‍ی‍غ. تهران: سمت
دوسینی، هلن (1382). تلویزیون و برنامه‌هایش. ترجمه لیلا ملأ. تهران: اداره کل پژوهش‌های سیما
رجایی الموسوی، صدیقه (1394). تحلیل فرمی شبکه‌های ماهواره‌ای دینی. قم: اداره کل پژوهش‌های اسلامی
ساروخانی، محمدباقر (1391). جامعه شناسی ارتباطات. تهران: اطلاعات
شرف‌الدین، سیدحسین (1390). «الگوی مطلوب سرگرمی در یک رسانه دینی». فصلنامه معرفت فرهنگی ـ اجتماعی، دوره 1، شماره 4
شهبا، محمد (1393). عناصر روایت در مجموعه‌های تلویزیونی. تهران: مرکزتحقیقات صدا و سیما
شهبا، محمد (1390). زیباشناسی عناصر بصری در برنامه‌های گفت‏ وگومحور. تهران، مرکز تحقیقات صداوسیما
علی محمدی، محبوبه (1392). ویژگی‌های برنامه‌های گفت‏ وگومحور سیاسی تلویزیون. تهران: مرکز تحقیقات و مطالعات، گروه مدیریت رسانه
م‍ت‍ولی، ک‍اظم‌ (1380). رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍ب‍اح‍ث‌ ج‍دی‍د ک‍ارب‍ردی‌. تهران: ب‍ه‍جت
محمدی، مجید (1382). دین و ارتباطات. تهران کویر
مختارزاده، لادن (1382). برنامه‌های گفت ‏وگومحور. تهران: اداره کل پژوهش‌های سیما
مفاخر، زهرا (1384). درآمدی بر مفاهیم و اصطلاحات برنامه سازی سیما. تهران: صدا و سیما
میلرسون، جرالد (1381). اصول صحنه ‏پردازی در تلویزیون. ترجمه مهدی رحیمیان. تهران: سروش
ــــــــــــــــــ (1369). ت‍ک‍نی‍ک‌ نورپ‍ردازی‌ در ت‍ل‍وی‍زیون‌ و سی‍نم‍ا. ت‍رجمه‌ ح‍مید اح‍مدی‌لاری‌. ت‍هران‌: س‍روش‌
ــــــــــــــــــ (1389). ‌ف‍ن‌ ب‍رنام‍ه‌س‍ازی‌ ت‍ل‍وی‍زی‍ونی‌. ت‍رجم‍ه‌ م‍ه‍دی‌ رح‍ی‍می‍ان. ت‍ه‍ران‌: س‍روش