بررسی تطبیق شیوه‌های خبررسانی بی بی سی فارسی علیه جمهوری اسلامی ایران و روش های عملیات روانی علیه حکومت پیامبر(ص)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده دین و رسانه، دانشگاه صدا و سیما، قم، ایران

2 دانشیار دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش کنونی بررسی تطبیقی شیوه‌های خبررسانی بی‌بی‌سی فارسی علیه جمهوری اسلامی ایران و روش‌های عملیات روانی علیه حکومت پیامبر است.
روش‌شناسی پژوهش: برای جمع‌آوری داده‌ها در این تحقیق، از روش کتابخانه‌ای و مراجعه به منابع دانشگاهی و الکترونیکی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز به شیوه کیفی و مبتنی بر استدلال و استنتاج مدون انجام گرفته است.
یافته‌ها: پیامبر اسلام با دعوت خود و آشکار ساختن مکتب خویش، از جنبه نظری و عملی، بت و بت‌پرستی و تمامی مظاهر فرهنگ جاهلی را نفی کرد و این امر برای سران قریش و شرک تحمیل‌ناپذیر بود. گاه نیز در قرآن برای بیان جنگ روانی مشرکان از واژه «مکر»، بهره گرفته شده است. بر اساس یافته‌های تحقیق، عملیات روانی مشرکان علیه حکومت پیامبر بسیار گسترده و شامل یاوه‌پراکنی (لغو)، اتهام و تهمت‌های گوناگون، طعنه‌زنی، جایگزین‌سازی، نمایش خوی استکباری و... بوده است. در خصوص شبکه بی‌بی‌سی فارسی نیز باید گفت اگرچه آغاز به کار تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی با پوشش جغرافیایی سه منطقه فارسی‌زبان ایران و غیره بوده، اما برخی تمایزهای جدی محتوایی و روشی میان این رسانه نوپا و سایر تلویزیون‌های ماهواره‌ای وجود دارد. شبکه‌ای که آغاز به کار آن را باید موج جدیدی از «جنگ‌رسانه‌ای نرم» علیه ایران دانست.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج تحقیق، هویتی فرهنگی که تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی برای ایرانیان بازنمایی می‌کند، هویتی بر پایه مولفه‌های ایرانی و مدرن است. در‌واقع این شبکه با تکیه بر اصول و ارزش‌های سکولار، این دو مولفه را برجسته می‌کند و مولفه اسلامی هویت ایرانیان را به حاشیه می‌راند.

کلیدواژه‌ها