تبیین محاکاتی از انیمیشن در نسبت با فیلم زنده و تئاتر بر اساس آراء ارسطو و ابن سینا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تولید سیما، دانشکده دین و رسانه، دانشگاه صدا و سیما، قم، ایران

2 استادیار،دانشگاه صدا و سیما، قم، ایران

چکیده

هدف: با آنکه از چیستی انیمیشن سخنی کمتر نسبت به هنرهای دیگر شده است، اما شناخت انیمیشن از بعد زیبایی‌شناختی از جهت محاکاتی آن، نسبت به فیلم زنده و تئاتر مورد سؤال واقع نشده است.درنتیجه، این پژوهش به‌دنبال بررسی مسئله نسبت انیمیشن با تئاتر و فیلم زنده در چارچوب نظریه‌ محاکات ارسطو و ابن‌سینا است تا بتواند تبیینی محدود از انیمیشن ارائه دهد.
روش: در این پژوهش ابعاد مختلف انیمیشن با روش «تحلیل فلسفی» مورد بررسی قرار می‌گیرد و مولفه‌های آن استخراج می‌شود. سپس با یافتن پرسش‌ها و گزاره‌های مختلف به روش «تحلیل محتوای کیفیِ جهت‌دار» نقل‌قول‌های و متون نوشتاری ارسطو و ابن‌سینا مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، به‌وسیله «هرمنوتیک جدید» یا علم تفسیر متن، اندیشه‌های ارسطو و ابن‌سینا را استخراج کرده و به بررسی ابعاد مختلف انیمیشن می‌پردازد.
یافته‌ها: با بیان مقایسه و نسبت بین تئاتر و فیلم زنده، نسبت انیمیشن و تئاتر نیز مشخص گشته، سپس نسبت انیمیشن با فیلم زنده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا در سایه تفاوت آن، با فیلم زنده و تئاتر، و تعامل محاکاتی‌ای که با یکدیگر می‌توانند داشته باشند، روشن گردد. از این منظر، حقیقت ساختاریِ انیمیشن به‌صورت محدود از جنبه محاکاتی، طبق آرای ارسطو و ابن‌سینا به‌صورت سه احتمال بیان می‌شود.
نتیجه‌گیری: این پژوهش در پایان نشان می‌دهد که نظریه محاکات چه ظرفیت‌های گران‌بهایی در حیطه هنرها به‌طور کلی، و انیمیشن به‌طور خاص دارد. ابعاد زیبایی‌شناختیِ پنهان انیمیشن در حوزه برون‌انیمیشنی روشن گشته و تا حدی نسبت بین انیمیشن و فیلم زنده و تئاتر مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها