ارائه راهبرد برای استفاده از سینما در تبلیغ دین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی دانشگاه سوره

2 عضو هیأت علمی

چکیده

هدف: اگرچه در چهار دهه اخیر تلاش گسترده­ای در زمینه انتقال ارزش­های فرهنگی از طریق سینما صورت گرفته است؛ ولی به‌دلیل نداشتن یک راهبرد مشخص، تحقق این امر میسر نشد. ازاین‌رو بر­آن شدیم تا در این پژوهش به ارائه راهبرد برای استفاده از سینما در تبلیغ دین و انتقال ارزش­های فرهنگی بپردازیم.
روش‌: برای انجام تحقیق ابتدا با بهره­گیری از مطالعات اکتشافی به شناسایی نقاط قوت، ضعف و همچنین فرصت­ها و تهدیدهای موجود در این زمینه پرداخته شد و سپس موارد یادشده با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسش‌نامه در اختیار چهل تن از صاحب­نظران قرار گرفت تا نسبت به مشخص‌کردن میزان وجود آن­ها اظهارنظر کنند. روایی پرسش‌نامه با استفاده از روش اعتبار صوری و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ انجام شد و تحلیل داده­ها و ارائه راهبرد نیز با استفاده از ماتریس swot صورت گرفت.
یافته­ها: ارزیابی محیط داخلی و خارجی حاکی از وجود موقعیت استراتژیک سینمای ایران در تبلیغ دین، در منطقه تدافعی است؛ ازاین‌رو استراتژی WT (تدافعی) به‌عنوان راهبرد اصلی در این زمینه معرفی می­شود. از آن جمله می­توان به مواردی از قبیل ساخت فیلم­هایی با موضوعات دینی فارغ از مباحث سیاسی و اختلافات مذهبی، به‌کارگیری مدیران «متخصص» در حوزه سینما و «متعهد» به ارزش­های دینی و اخلاقی در سازمان­ها و نهادهای مرتبط با سینما و... اشاره کرد.
نتیجه­گیری: با اسـتـفـاده از راهـبـردهـای تدافعی می­توان ضمن کاستن از نقاط ضعف داخلی و تهدیدهای خارجی، زمینه را برای استفاده از ظرفیت سینما در تبلیغ دین فراهم کرد. 

کلیدواژه‌ها