نقش شبکه های اجتماعی مجازی در برگزاری جلسات مذهبی در دوره شیوع بیماری کرونا؛ مورد مطالعه: جلسات مذهبی بانوان شمیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه سوره، تهران، ایران

چکیده

چکیده
هدف: فعالیت هیئت‌های مذهبی، پس از شیوع کرونا، با چالش جدی روبه رو شده است. در این تحقیق ضمن بررسی وضعیت هیئت‌های مذکور پس از مواجهه با بیماری کرونا، به کوچ آنها به فضای مجازی پرداخته شده است.
روش: جامعه آماری،‌‌ عبارت از هیئت‌های مذهبی بانوان شمیران است. برای گردآوری داده‌ها، از شیوه پیمایش وابزار مصاحبه ساختار یافته و برای تجزیه و تحلیل، از روش آماری‌ استفاده شده است.
یافته‌ها: ‌پس از مواجهه با کرونا، 45 درصد ازهیئت‌های مذهبی تعطیل شده، 20 درصد از آنها با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به ادامه فعالیت پرداخته و 35 درصد از آنها نیز به استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی روی آوردند. درباره هیئت های مذهبی که پس از شیوع کرونا، به فعالیت خود استمرار بخشیده‌اند، میتوان گفت در اغلب موارد، تعداد شرکت کنندگان در جلسات و سطح فعالیت این هیئت ها نسبت به قبل کاهش یافته است. همچنین به زعم مسئولین هیئت هایی که جلسات خود را در فضای مجازی تشکیل داده‌اند، در اغلب موارد سطح کیفیت، میزان اثر بخشی و همچنین رضایتمندی اعضای آنها نسبت به گذشته فرقی نکرده و یا حتی بیشتر شده است.
نتیجه‌گیری: هییت‌های مذهبی دارای کارکردهای متعددی است که شبکه های اجتماعی مجازی نمی توانند همه آن را براورده کنند و از این رو تنها یک سوم از این هییت‌ها به استفاده از آن روی آورده اند. لذا انتظار می رود پس از بحران کرونا هییت‌های مذهبی به صورت سنتی خود برگزار شده و یا حداکثر از ظرفیت فضای مجازی به صورت ترکیبی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها