الزامات نقش رسانه در تبیین سبک زندگی مبتنی بر آموزه های دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

. استادیار پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن- پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

هدف: رسانه به دلیل پیشرفت چشمگیر و فراهم شدن زمینه دسترسی اکثر افراد به آن می تواند نقش تعیین کننده ای در تغییر و تحول در سبک زندگی مردم داشته باشد، بهره جستن از آن برای تبیین سبک زندگی دینی دارای اقتضائات و الزاماتی است که توجه به آن نقش تاثیر گذاری در دستیابی به نتیجه مطلوب دارد ، هدف از پژوهش پیش رو آن است تا آن الزامات و اقتضائات را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
روش: این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و گردآوری داده ها بر اساس روش کتابخانه ای است.
ی زمانی از از طریق رسانه ها اثر بخش خواهد بود که الزامات و اقتضائات این کار همچون ( تهیه نقشه راهبردی، تولید محتوای جامع از سبک زندگی دینی، توجه به تفاوت ها و ظرفیت های رسانه ها، بهره جستن از قالب های هنری جذاب، تربیت و بکارگیری هنرمندان متعهد، توجه به شرایط زمان، ارتقای سواد رسانه ای مخاطبان، توجه به ذائقه مخاطبان، فراهم نمودن زمینه ایجاد گفتمان غالب، توجه به اندیشمندان مستبصر، پرهیز از موانع تاثیر گذار، رعایت اولویت ها،رعایت اخلاق رسانه ای) را مورد توجه قرارگیرد.
نتیجه گیری: دستیابی به اهداف در هرکاری متوفق بر رعایت الزامات و اقتضائات آن کار می باشد تبیین سبک زندگی دینی از طریق رسانه نیز دارای الزامات خاص خودش می باشد که در صورت رعایت آن می توان به یک تبیین مطلوب دست پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها