کاربست روایت و تکنیک در داکیو درام جهت انعکاس تاریخ انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه هنرهای رسانه ای دانشکده دین و رسانه صداوسیمای قم

2 استاد گروه تولید سیما، دانشکده دین و رسانه صداوسیما، قم ، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی چگونگی به کار بردن و استفاده از روایت و تکنیک‌های گوناگون سینمایی در گونه درام مستند است.
روش‌: در این مقاله داده‌ها با روش توصیفی-تحلیلی تجزیه و تحلیل شده اند. در تحلیل قابلیت‌های روایت و تکنیک در دو داکیودرام «ایستاده در غبار» و «پدر طالقانی» در مورد بازتاب تاریخ انقلاب اسلامی با رویکرد نئوفرمالیسم به‌عنوان یک روش تحلیل کیفی استفاده شده است.
یافته‌ها: فیلمسازانی چون مهدویان و موحددوست در دو داکیودرام «ایستاده در غبار» و «پدر طالقانی» با استفاده کمابیش مناسب از دو عنصر کلیدی «روایت» و «تکنیک»، توانسته‌اند در انعکاس مناسب تاریخ انقلاب اسلامی عملکرد قابل قبولی داشته باشند.
نتیجه‌گیری: تحلیل نئوفرمالیستی این دو درام مستند نشان می‌دهد که با کاربست مناسب تکنیک و روایت، می‌توان از حداکثر ظرفیت قالب درام مستند در جهت باورپذیری و عمق‌بخشی و شناخت در مورد ویژگی‌های رویدادها و شخصیت‌های کلیدی تاریخ انقلاب اسلامی استفاده فراوانی کرد.

کلیدواژه‌ها