آسیب‌شناسی حضور دوگانه سلبریتی‌ها (بازیگران) در فضای‌مجازی و رسانه‌ملی بر اساس آموزه‌های اسلامی و ارائه راهکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، گروه فرهنگ و ارتباطات، دانشکده دین و رسانه، دانشگاه صدا و سیما، قم، ایران. (نویسنده مسئول)

2 استادیار جامعه شناسی، گروه فرهنگ و ارتباطات، دانشکده دین و رسانه، دانشگاه صدا و سیما، قم، ایران.

3 استادیار فرهنگ و ارتباطات، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده

هدف: این پژوهش به آسیب‌شناسی حضور دوگانه سلبریتی‌ها در فضای‌ مجازی و رسانه ملی بر اساس آموزه‌های اسلامی می‌پردازد به‌گونه‌ای‌که آسیب‌های این حوزه، شناخته شده و برای آن‌ها راهکارهایی از طریق مصاحبه با کارشناسان ارائه می‌گردد.
روش: در این پژوهش داده‌ها به‌صورت تحلیل محتوای کیفی از پست‌های اینستاگرامی سلبریتی‌ها به ‌دست‌ آمده و سپس با مصاحبه عمیق با کارشناسان حوزه رسانه، راهکارهایی برای آن ارائه می‌شود.
یافته‌ها: در این پژوهش ضمن بررسی آسیب‌های بینشی-اعتقادی و رفتاری با نگاه به آموزه‌های اسلامی، از سوی سلبریتی‌ها بر مخاطب، راهکارهایی برای جلوگیری از این آسیب‌ها ارائه گردیده است. بنابراین یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که برای مدیریت سلبریتی‌ها باید مواردی همچون برخورد با سلبریتی به سبک همدلی و گفتگو، شناسایی و معرفی چهره‌های ارزشی، تعلیم و پرورش هنرمند تحت قوانین و سیاست‌های مشخص، ایجاد متولی واحد برای رسانه‌های صوتی و تصویری، الگوبرداری از کشورهای دیگر در مدیریت موفق سلبریتی‌ها و ... به کار گرفته شود.
نتیجه‌گیری: برای مدیریت حضور دوگانه سلبریتی‌ها می‌توان به مواردی اشاره داشت که یکی از آن‌ها نیاز مبرم به ایجاد متولی واحد در رسانه‌های صوتی و تصویری (تلویزیون، سینما و شبکه نمایش خانگی) می‌باشد. همچنین باید پژوهشی جامع درباره سبک مدیریت سلبریتی‌ها انجام شود و با الگوبرداری و تطبیق آن با فرهنگ بومی ایران، سیستم چندجانبه‌ای طراحی شود که در آن مباحث حقوقی و قانونی وجود داشته باشد. ایجاد نهادهای هنرمندپروری که بتوانند بین اشخاص رقابت ایجاد کنند نیز در این زمینه به مدیریت بهتر سلبریتی‌ها کمک خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها