مؤلفه‌های مؤثر بر بازنمایی شخصیت و مکتب شهید قاسم سلیمانی در تولیدات رسانه‌ای و ارائه الگوی مفهومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه باقرالعلوم. قم. ایران

2 دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران

چکیده

چکیده
هدف: هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی مفهومی از مؤلفه‌های مؤثر بر بازنمایی شخصیت و مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی در تولیدات رسانه‌ای است.
روش‌: روشی که این مقاله برای تبیین این مفهوم و ارائه الگو به کار گرفته است روش تحلیل مضمون است.
یافته‌ها: پژوهش حاضر با بررسی‌های به‌عمل‌آمده از گفتار اندیشمندان، بزرگان و دوستان شهید و همچنین بررسی کتب، مقالات، صفحات خبری و گفت‌وگوهای پیرامون شخصیت و مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی به 170 مفهوم اولیه و بعد از بررسی و تجمیع به 124 مضمون اولیه و سپس به هفت مضمون پایه و درنهایت به یک مضمون محوری در این زمینه دست یافته است.
نتیجه‌گیری: براساس مؤلفه‌های به دست آمده رسانه‌هایی مانند رسانه‌های محیطی، چاپی، پخشی، تعاملی و پراکنده می‌توانند در بازنمایی شخصیت و مکتب شهید سلیمانی به عنوان یک اسطوره ملی در عرصه‌های داخلی و جهانی اثرات مثبتی را به طور واقعی در ذهن مخاطبان خود بگذارند.

کلیدواژه‌ها