تحلیل گفتمان وصیت نامه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاونت سیاسی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران

2 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. تهران. ایران

چکیده

چکیده
هدف: این پژوهش در پی کشف گفتمان‌های موجود در متن وصیت‌نامه سردار سلیمانی و معرفی گفتمان غالب در آن است.
روش: پژوهش حاضر به روش تحلیل گفتمان و با استفاده از الگوی ون دایک انجام شده است. جامعه این پژوهش، متن کامل وصیت نامه سردار شهید سلیمانی است و نمونه‌گیری در این نوشتار به صورت هدفمند انجام شد.
یافته‌ها: ساختارهای گفتمان مدار موجود در فرازهای متن وصیت‌نامه شهید حاکی از ایدئولوژی مترقی فقه شیعه یعنی ولایت فقیه، در متن بوده است. اصلی ترین چارچوب موجود در متن، تقویت گفتمان انقلاب اسلامی به عنوان مرکزیت تحولات و تقابلات ایدئولوژیک اسلام و دشمنان اسلام در سده بیستم میلادی و مشروعیت‌افزایی جمهوری اسلامی به عنوان تنها ساختار سیاسی مبتنی بر تشیع در دوران کنونی است.
نتیجه‌گیری: می‌توان نتیجه گرفت که مهمترین و اصلی‌ترین روایت موجود در متن وصیت نامه اهمیت حفظ جمهوری اسلامی ایران به عنوان تداعی کننده اسلام است. نگارنده متن با بیان مصادیق و چهارگانه‌ی نقاط ضعف، نقاط قوت، تهدیدها و فرصت‌ها این موضوع را برجسته کرده است که حفظ اسلام و حفظ ایران، هر دو در گرو حفظ جمهوری اسلامی ایران است.

کلیدواژه‌ها