مولفه‌های قدرت نرم در مکتب سلیمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران

چکیده

چکیده:
هدف: هدف از پژوهش حاضر شناخت مولفه‌های قدرت نرم در مکتب حاج قاسم سلیمانی است
روش‌: در این پژوهش ابتدا یک مدل نظری برای مولفه‌های قدرت نرم ارائه می گردد و سپس با تکیه بر آن مولفه‌های قدرت نرم در مکتب حاج قاسم سلیمانی با روش تحلیلی، تفسیری تبیین می گردد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد، مولفه‌های فرهنگی _ اعتقادی، اجتماعی _ انسانی، تبلیغی _ روانی، اقتصادی و سیاسی- دیپلماسی از مولفه‌های مهم مکتب حاج قاسم سلیمانی به شمار می آیند. مولفه‌های قدرت نرم در مکتب حاج قاسم سلیمانی توانست توان مبارزه را افزایش دهد و ضربه ایی‌ حیثیتی به ابهّت آمریکا بزند که با هیچ چیزی جبران نمی‌شود.
نتیجه‌گیری: مولفه‌های به دست آمده از مکتب حاج قاسم سلیمانی، بی شک بالاترین و والاترین عناصری هستند که موجودیت و هویت قدرت مادی و معنوی او را که به عنوان اسطوره مقاومت و سرباز مدافع امت اسلامی مطرح می‌سازد، نمایان کند.

کلیدواژه‌ها