تحلیلِ گفتمان و ادبیات شهید سلیمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه آیت الله جوادی آملی. قم. ایران

چکیده

چکیده
هدف: هدف از پژوهش حاضر تحلیل گفتمان شهید سلیمانی در قلمرو بین المللی و همچنین بررسی ادبیات ایشان در قلمرو داخلی است.
روش: این مقاله با روش نقلی- وحیانی و با روش داده پردازی توصیفی- تحلیلی و با بهره‌گیری از اسناد نوشتاری و سامانه‌های اینترنتی و نرم افزارهای علوم اسلامی انجام شده است
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که شهید حاج قاسم سلیمانی یک شخص نبود، تجلی و نمود عینی و کارآمدی از یک گفتمان بود و کیست که نداند که گفتمان نه با مقابله تضعیف می شود نه با معارضه قابل منهدم است.
نتیجه‌گیری: سردار سلیمانی نه جنگ طلب بود و نه جنگ سالار، نه از خشونت دفاع می کرد و نه تمایلی به ویرانی داشت او مبتکر و مدافع صلح بود. شهید حاج قاسم سلیمانی نماد و شناسنامه گفتمانی است که دفاع از ایران بزرگ و ملت شریف ایران را تنها در بستر دکترین راهبردی «حفظ جمهوری اسلامی» به عنوان مقدس‌ترین میراث خون پاک سردار صلح ممکن می‌داند و آن را مبنا و بنیان توسعه همه جانبه کشور قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها