بایسته‌های تولیدات رسانه‌ای در راستای تبیین شخصیت حاج قاسم سلیمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

چکیده
هدف: هدف از مقاله حاضر، بررسی اهمیت تولیدات رسانه‌ای و نوع آنها در راستای توصیف و تبیین شخصیت شهید سلیمانی است.
روش: داده‌های این مقاله به صورت کتابخانه ای_اسنادی گردآوری شد و به روش تحلیل متون انجام شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد تولیدات رسانه‌ای در تبیین شخصیت برجستة حاج قاسم باید ویژگی‌های زیر را داشته باشد تا با معرفی درست ایشان موجب محقق شدن صدور فرهنگ و تمدن ایران و اسلام گردد:
1. معرفی همه جانبه شخصیت ایشان، 2. عدم افراط و تفریط در معرفی ایشان، 3. عدم جهت گیری سیاسی، جناحی و حزبی و جدا کردن ایشان از انقلاب اسلامی و رهبران آن، 5. توجه به نقش آمریکا و رژیم جعلی صهیونیست در شهادت حاج قاسم (ره)، 6. تولیدات بین المللی و توجه به نقش ایشان در مبارزه با داعش در آن‌ها
نتیجه‌گیری: صدور گفتمان و تفکر انقلاب اسلامی نیازمند مهره‌های تاثیرگذار است. بنابراین، تربیت افرادی که با عین دین عجین شده اند؛ مانند حاج قاسم؛ بایسته اصلی ورود به جنگ نرم رسانه‌ایست. مطمئناً با رعایت مواردی که ذکر شد، در تولیدات رسانه‌ای می‌توان شخصیت حاج قاسم را به صورت کامل تبیین و از ایشان در سطح داخلی و بین المللی الگوسازی کرد و برای آیندة ایران اسلامی چنین شخصیتهایی را تربیت نمود و تفکر انقلاب را به جهانیان شناساند و علیه اسکتبار جهانی، به پا خاست.

کلیدواژه‌ها