نشانه‌شناسی مجموعه تلویزیونی «نون خ»از منظر اخلاق اسلامی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما

2 دانشگاه صدا و سیمای

چکیده

با توجه به اهمیت اخلاق در اسلام و بالتبع آن در نظام جمهوری اسلامی و  رسانه ملی، لازم است همواره این مقوله در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌سازی‌ها مورد توجه قرار گیرد. از آنجا که در همه مجموعه‌های تلویزیونی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم برخی از ارزش‌های اخلاقی تبلیغ می‌شوند، لذا این مقاله با بررسی این موضوع و با هدف نشانه‌شناسی مجموعه تلویزیونی "نون خ" از منظر اخلاق اسلامی بررسی می‌شود. روش تحقیق از نوع کیفی و تکنیک نشانه‌شناسی مبتنی بر پنج رمزگان بارت است. در این میان با بهره‌گیری از رویکرد اخلاقی و مؤلفه‌های جامعه‌شناختی و روانشناسی به موضوع پرداخته‌شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که سریال رویکردی مثبت نسبت به مقوله اخلاق در توجه به حضـور اجتمـاعی قومیت‌ها و اسطوره‌ها را دارد و همه رفتارها و گفتارهای شخصیت ها تقریبا تحت تأثیر فضای غیراخلاقی حاکم بر جامعه است. همچنین خانواده به‌عنوان کانونی برای رعایت ارزش‌های اخلاقی و ملزم به تعهد و پایبندی به آنها ارایه شده است؛ نتایج نشان می‌دهد توجه مجموعه تلویزیونی معطوف به جهت‌گیری اخلاقی و پذیرش نقش‌ها در خـانواده و جامعه بوده و  با نمایش فداکاری و گذشت بیان‌کننده فضایل اخلاقی در خانواده‌های اخلاق مدار و سنتی است. در چنین شرایطی کلیت فرایند اجتماعی و روانشناختی این مجموعه تلویزیونی، درصدد همسویی و نزدیک کردن روابط و اخلاقیات در خانواده به‌سمت اصول و فضایل اخلاقی و جهت‌گیری به اخلاق حمیده بوده است.

کلیدواژه‌ها