نویسنده = سید حمید میرخندان
تحلیل فرم نمایش مفهوم توکل و توسل در ژانر جنگ

دوره 3، 11-12، بهمن 1400، صفحه 21-45

هادی زهره کاشانی؛ سید حمید میرخندان