نمایه نویسندگان

ا

  • احمدی، فاطمه بررسی شخصیت‌پردازی زن در سینمای دفاع مقدس با مطالعه موردی فیلم «روزهای زندگی» [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 113-138]
  • اکبری، عبدالحمید بررسی شاخص‌های موفقیت برنامه تلویزیونی گفت‏ وگو محور سمت خدا [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 71-92]

پ

  • پویا، علیرضا میزگرد «ملاحظات روش شناختی در پایان نامه های دانشجویی با رویکرد دینی» [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 11-28]
  • پویا، علیرضا الگوهای روابط ژئوپلیتیکی میان رسانه‌های غرب و رسانه‌های جهان اسلام [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 47-70]

د

  • دادسرشت، محمد گونه‏ شناسی برخورد مخاطبان با پیام دینی از منظر قرآن [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 93-112]
  • داودآبادی، مهدی کاربست آشنایی‌زدایی در فیلم رنگ خدا ساخته مجید مجیدی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 29-46]

ک

  • کرم اللهی، نعمت اله میزگرد «ملاحظات روش شناختی در پایان نامه های دانشجویی با رویکرد دینی» [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 11-28]
  • کشکولی، محمدحسین الگوهای روابط ژئوپلیتیکی میان رسانه‌های غرب و رسانه‌های جهان اسلام [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 47-70]

ه

  • هرمزی زاده، محمدعلی میزگرد «ملاحظات روش شناختی در پایان نامه های دانشجویی با رویکرد دینی» [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 11-28]