اعضای هیات تحریریه

 

 

مدیر مسئول

شهاب اسفندیاری

دکترای نظریه انتقادی و مطالعات فیلم رئیس دانشگاه صداوسیما

esfandyariatiribu.ac.ir

سردبیر

علیرضا پویا

دکترای فرهنگ و ارتباطات استادیار دانشگاه صدا و سیما

pooyaatiribu.ac.ir

مدیر داخلی

عیسی زارعی

دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی مدیر پژوهش دانشکده صدا و سیما

eazareiatgmail.com

اعضای هیات تحریریه

احمد ضابطی جهرمی

دکترای پژوهش هنر در شاخه هنرهای دراماتیک استاد دانشگاه صداوسیما

azabetiatiribu.ac.ir

حمید پارسانیا

دکترای فلسفه و کلام دانشیار دانشگاه تهران

h.parsaniaatyahoo.com

شمس الله مریجی

دکترای اندیشه معاصر مسلمین دانشیار دانشگاه باقرالعلوم

marijiatbou.ac.ir

سیدمحمدعلی دیباجی

دکترای فلسفه و کلام دانشیار دانشگاه تهران

dibajiatut.ac.ir

سیدحسین شرف الدین

دکترای فرهنگ و ارتباطات دانشیار موسسه امام خمینی

sharafatqabas.net

ناصر باهنر

دکترای معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

nbahonaratgmail.com

علی رجب زاده طهماسبی

دکترای پژوهش هنر دانشیار دانشگاه صداوسیما

ali_tahmasebiathotmail.com

اصغر فهیمی فر

دکترای تاریخ و فلسفه هنر دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

fahimifaratmodares.ac.ir

سیدمجتبی رضوی طوسی

دکترای فلسفه و کلام اسلامی دانشیار دانشگاه صدا و سیما

razavitusiatiribu.ac.ir

محمدحسین ساعی

دکترای علوم ارتباطات دانشیار دانشگاه صدا و سیما

saeiatiribu.ac.ir

کمال اکبری

دکترای مدرسی معارف اسلامی استادیار دانشگاه صدا و سیما

akbari125atgmail.com

عبدالله متقی زاده

دکترای علم کلام اسلامی استادیار دانشگاه صدا و سیما

drmottaghizadeatgmail.com