کلیدواژه‌ها = پیام
گونه‏ شناسی برخورد مخاطبان با پیام دینی از منظر قرآن

دوره 1، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 93-112

محمد دادسرشت