نویسنده = �������� ���������������� ����������
مبانی و اصول مکتب شهید سلیمانی الگوی جهان اسلام

دوره 2، 5-6، شهریور 1399، صفحه 19-46

حسن منافی؛ راضیه خادم الحسینی