نویسنده = ���������� ��������������
بررسی الگوی کنشگران از منظر گرماس در سه قصه قرآن

دوره 1، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 119-142

محمدعلی خبری؛ مهدی جوزی