نویسنده = عادل صادقی
چگونگی بازنمایی نمادهای عاشورایی در سریال مختارنامه

دوره 3، 9-10، شهریور 1400، صفحه 112-132

حسین سنگ برگان؛ عادل صادقی


بازتاب آموزه توحید در سریال‌ یوسف پیامبر

دوره 2، 7-8، اسفند 1399، صفحه 57-90

سید احسان عابدی؛ عادل صادقی


واقعیت مجازی و خیال در اندیشه ابن عربی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 35-66

عادل صادقی