تعداد مقالات: 6
1. میزگرد «ملاحظات روش شناختی در پایان نامه های دانشجویی با رویکرد دینی»

دوره 1، شماره 1، بهار 1398، صفحه 11-28

نعمت اله کرم اللهی؛ محمدعلی هرمزی زاده؛ علیرضا پویا


2. کاربست آشنایی‌زدایی در فیلم رنگ خدا ساخته مجید مجیدی

دوره 1، شماره 1، بهار 1398، صفحه 29-46

مهدی داودآبادی


3. الگوهای روابط ژئوپلیتیکی میان رسانه‌های غرب و رسانه‌های جهان اسلام

دوره 1، شماره 1، بهار 1398، صفحه 47-70

علیرضا پویا؛ محمدحسین کشکولی


4. بررسی شاخص‌های موفقیت برنامه تلویزیونی گفت‏ وگو محور سمت خدا

دوره 1، شماره 1، بهار 1398، صفحه 71-92

عبدالحمید اکبری


5. گونه‏ شناسی برخورد مخاطبان با پیام دینی از منظر قرآن

دوره 1، شماره 1، بهار 1398، صفحه 93-112

محمد دادسرشت


شماره‌های پیشین نشریه