نویسنده = ���������� ������ ������ ��������
تحلیل گفتمان هویت زن مسلمان در سریال پایتخت 6

دوره 3، 9-10، شهریور 1400، صفحه 81-111

نجمه تقوی؛ سید علی محمد رضوی