نویسنده = �������� ���������� �������� ������
چگونگی اقتباس از متون عرفانی (تحلیل روایی رمان کیمیاگر)

دوره 1، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 92-118

علی عباسی؛ غلام رضا یوسف زاده