نویسنده = �������������� ����������������
الگوهای روابط ژئوپلیتیکی میان رسانه‌های غرب و رسانه‌های جهان اسلام

دوره 1، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 47-70

علیرضا پویا؛ محمدحسین کشکولی