نویسنده = �������������������� ��������
کاربست آشنایی‌زدایی در فیلم رنگ خدا ساخته مجید مجیدی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 29-46

مهدی داودآبادی